Kap-atan ka adlaw nga Pag-inusara

Sa panahon sa Kuwaresma, akoang gipaningkamutan ang kap-atan ka adlaw nga pag-inusara. Nilikay ako sa social media ug nakigkita lang para sa mga personal nga butang ug trabaho. 

Nagpabilin ako sa Sacred Heart Retreat Center sa mga ulahing adlaw sa Kuwaresma. Makit-an kin isa Sacred Heart Novitiate (SHN) of the Society of Jesus, sa Novaliches, Quezon City. 

Espesyal ang SHN saakoa nga ginaagian sa LRT ug gipatungaan sa Novaliches ug bag-o nga syudad sa San Juan Del Monte. Usa kini ka dalangpanan kini sa debosyon ug kinaiyahan. Daghan na nga retreat ang akoang nabuhat dinhi, apil na ang walo ka adlaw nga retreat kadtong 1980 ug 1982, katloan ka adlaw kadtong 2015, ug unom ka adlaw nga retreat kadtong 2017. Ginabalikan ko kini nga lugar aron magpabilin sa First Principle and Foundation from the Spiritual Exercises of Ignatius Loyola: 

“God created human beings to praise, reverence, and serve God, and by doing this, to save their souls. God created all other things on the face of the earth to help fulfill this purpose. From this it follows that we are to use the things of this world only to the extent that they help us to this end, and we ought to rid ourselves of the things of this world to the extent that they get in the way of this end.

For this it is necessary to make ourselves indifferent to all created things as much as we are able, so that we do not necessarily want health rather than sickness, riches rather than poverty, honor rather than dishonor, a long rather than a short life, and so in all the rest, so that we ultimately desire and choose only what is most conducive for us to the end for which God created us.” 

(“Gibuhat sa Ginoo ang mga tawo aron maghatag ug pagdayeg, pagtahud, ug mag-alagad sa Ginoo aron maluwas ang ilahang kalag. Gihimo sa Ginoo ang uban nga mga butang sa kalibutan aron matuman kini nga katuyoan. Nagasunod ani ang kaisipan nga kinahanglan gamiton nato ang mga butang sa kalibutan para lamang sa naingon nga katuyoan ug molikay sa mga butang nga naghimong balakid niini.

Para ani, kinahanglan nga himuon nato hantod sa atoang makaya nga dili mahimong matagdanon sa mga gibuhat nga butang, aron dili kita permintihay nga magtinguha ug kusog ug dili pag-antos, kadato ug dili kapobrehon, dungog ug dili kaulawan, taas nga kinabuhi ug dili mubo. Ug sa tanan, aron pillion nato kung unsa lamang ang makatabang kanato sa katuyoan nga gibuot sa Ginoo.”)

Saakoang pinakaulahi nga retreat, apil saakoang huna-huna ang usa ka tuig nakong pakigbugno sa kanser. Dili na lamang usa ka teorya ang pagpili sa taas laban sa mubo nga kinabuhi ug sa kusog laban sa kaluya. 

Saakoang retreat, nakahuna-huna ako sa duha ka butang nga akoang nadiskobrehan sa giya saakoang spiritual director: (1) nga ang akoang mga gibuhat sa nangagi, bisan pa man gitan-aw nga mga misyon, naggikan gihapon sa pagkinahanglan ug pagtagad ug pagbati; (2) napakyas ako sa pagsinati sa kinatibuk-ang gugma sa Ginoo kanako tungod kay permintihay ako nga nagdali sa pagbahagi ug pagmantala ani nga pagpalangga sa uban, bisan pa man wala pa nako kini nasinati ug pag-ayo. 

Wala nako napansin ang duha nga butang nga akoang naamgohan, tungod sa paghuna-huna nga nagabuhat ako ug maayo. Apan kini nahimong balakid saakoang relasyon sa Ginoo. 

Klaro nga nahimong gasa ang akoang kanser apil na ang akong kaagi sa duol nga kamatayon. Dili ako makakita sa akoang kabuta kung dili tungod saakoang sakit. 

Maong sa panahon sa Paschal Triduum, gibati nako ug pag-ayo ang paghugas ni Hesus saakoang mga tiil ug ang iyang pag-antos ug kamatayon para nako. Nag-apil ako sa mga liturhiya kauban ang mga nagretreat. Usa kini ka maayo nga kasinatian. 

Tungod sa kap-atan nga adlaw sa pag-inusara nga akoang gihuman sa walo ka adlaw nga kahilom ug pag-ampo, mahimo na nako ang gawasnong pagdawat sa gugma sa Ginoo ug ang pagsinati sa gugma ni Kristo.  

Wala akoy ilusyon sa akoang stage 4 prostate cancer. Nagpuyo na ako sa tulo ka bulan nga siklo, andam maskin kanus-a nga magbag-o ug direksyon ug mobiya saakoang mga kalihokan ug mga responsibilidad karon. Sa kamatuoran, aduna ako sa proseso sa radikal nga paghimong simple saakoang kinabuhi- apil ang pagpakunhod saakoang trabaho sa pagtudlo ug pag-atras sa daghan nga pulitikal nga kalihokan. 

Aduna pa akoy duha ka nabilin nga climate justice projects, usa ka global ug usa sa Mindanao- apan aduna akoy ginatudloan nga kauban nga manguna ani nga trabaho sa sunod aron mapadayon ang pagpangalaga sa kalikasan ug katawhan. 

Nagasinati pud ako ug makanunayon nga sakit apan ginahalad nako kini sa Ginoo ug ginahiusa kini saiyahang pag-antos. Sumala pa sa akoang mga catechist sa Neocatechumenal Way, ginagakos nako ang krus kay tungod ani, nagpalangga ako ug samot. 

Kini nagadala kanako sa pagkabanhaw ni Hesu Kristo nga gisaulog kadtong niaging Dominggo sa tanang Kristiyano sa kalibutan. 

Kini nga panghitabo, nga pinakaimportante nga liturhikal nga selebrasyon para sa usa ka Kristiyano, usa ka testament sa gahum sa Ginoo; nga Siya adunay gahum maskin pa man sa kamatayon. 

Gibuhi usab sa Ginoo si Hesus. Tungod ani, ang pagtuo sa pagkabanhaw ni Hesus pagtuo usab sa Ginoo. Ginapamatud-an sa pagkabanhaw nga si Hesus Anak sa Ginoo ug Siya ang Messiah nga gitagna sa mga karaan nga propeta. 


Visit this link to access the original English version of the article.

Translated from English to Dinah Faye Balleco.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: