Ang pagtuo isip usa ka desisyon ug relasyon

Importante ang atoang personal na relasyon kay Hesus ug ang pagsabot sa atoang kinabuhi isip mga Kristiyano. Gikinahanglan kini nga mga elemento aron masigurado nga nagpabilin kita sa pagbuot sa Ginoo para kanato ug aron matuman ang atong misyon isip mga saksi sa Ebanghelyo. Kasagaran, ginapasiugda sa Katoliko nga tradisyon ang doktrinal o sacramental na relasyon sa Ginoo. Apan usahay, kini nagalandong sa kamahinungdanon sa personal na relasyon kay Hesus. 

Saiyahang ikaduha nga homiliya sa Kwaresma, si Cardinal Raniero Cantalamessa OFM Cap, usa ka papal preacher, naghatag ug maayo nga pagpahinumdom nga ang pagtuo kinahanglan masabtan nga usa ka personal na desisyon ug personal nga relasyon kay Hesus. Dili kini usa ka butang nga dali masabtan sa mga bata sa panimalay ug eskwelahan. Dungag ani, ginatagaan ug pokus ni Cantalamessa ang kritikal na papel sa mga layko sa misyon sa simbahan sa pag-ebanghelyo. Angay ang mga layko nga magpaambit sailahang personal na kaagi kay Kristo sailahang pamuyo sa matag-adlaw. Sa paghimo ani, matabangan nila ang uban sa pagpalambo sailahang personal na relasyon kay Hesus ug pag-ila sa Iyahang pagbuot para sailahang mga kinabuhi. 

Si Pope Francis naghisgot sa usa sa iyahang mga homiliya mahitungod sa pag-amuma sa personal nga relasyon kay Kristo. Sumala sa Santo Papa, ang personal na relasyon kay Hesu Kristo nagpasabot dili lamang sa atoang obligasyon sa pagtuo Kaniya, apan apil ang pagpuyo sa relasyon uban Kaniya nga nagapabag-o sa atoang kinabuhi ug nagaporma sa atoang pagkatawo. 

Kinahanglan nato nga ilahon si Hesu Kristo isip atoang amigo, gugmahon siya isip atong igsuon, ug tumanon siya isip atong Ginoo aron makahimo kita ug personal relasyon Kaniya. Nagbuot pasabot kini nga atoang ginaabrihan ang atong kasingkasing Kaniya, ug ginatugotan nato Siya nga musulod sa pinakalalom nga parte sa atoang kinabuhi. Nagbuot pasabot kini sa pag-ampo, pagbasa saiyahang Pulong, ug pag-apil sa mga sakramento sa Simbahan, ilabi na sa Pagpangalawat ug Pangumpisal. 

Sa pamaagi ani nga relasyon, masabtan nato nga si Hesus dili lamang usa ka historikal nga persona, apan Siya buhi ug anaa sa atoang kinabuhi karon. Siya nagagiya kanato, nagapatunhay, ug nagahatag kanato ug kusog aron maningkamot sa atoang pagtuo. Siya ang nagahatag kanato ug paglaum ug kalipay, bisan pa sa atoang mga pagsulay ug kalisod.  

Ang paglantaw sa Simbahan nakaangay sa pagtawag ni Pope Francis para sa “missionary transformation” nga nagaila sa papel sa mga layko sa pagpaambit sa Ebanghelyo. Gipasiugda sa santo papa nga gitawag ang matag Kristiyano, apil ang mga layko, nga mahimong saksi sa Ebanghelyo. 

Aron mapaugmad ang atoang personal na relasyon kay Hesus ug mahibaw-an ang iyahang pagbuot para sa atoang kinabuhi, kinahanglan nga kanunay kita mag-ampo ug mamalandong. Kinahanglan pud nato palalumon ang atoang kahibalo sa mga pulong ug tudlo sa Ginoo. Sa paghimo niini, aduna kitay abilidad nga makaila sa tingog sa Ginoo ug makahibalo sa Iyahang pagbuot sa atoang kinabuhi. 

Ang pagsunod kay Hesus dili lamang nagbuot pasabot sa pagsunod sa mga lagda ug doktrina. Importante ang doktrina ug teyolohiya, apan dili kini ang katapusan nga tumong sa Kristiyanong kinabuhi. Ang katapusan nga tumong mao ang paghimo ug lalom ug personal na relasyon kay Hesus, usa ka relasyon nga nagabag-o sa mga nagtuo tungod sa gugma nga angay nila nga ipaambit sa uban. 

Pamaagi sa pag-ampo, pagtuon sa Bibliya, ug pagsimba, makapalambo ang mga Kristiyano ug lalom nga pagsabot kung kinsa si Hesus ug unsa ang iyahang nabuhat para kanila. Sailahang paglambo sa ilahang relasyon Kaniya, sila nahimong pareho sa Iyahang imahe, nahimong mas mahigugmaon, buotan, ug maluluy-on. Kini nga pagbag-o dili usa ka butang nga mahimo sa mga nagtuo sailahang pag-inusara, apan kini mahimo nga possible tungod sa trabaho sa Espiritu Santo. 

Dungag sa pag-ugmad ug personal na relasyon kay Hesus, gitawag ang mga Kristiyano aron ipaambit kini nga relasyon sa uban. Mahimo kini pamaagi sa pag-ebanghelyo, pagkadisipulo, ug pag-alagad sa uban sa ngalan ni Hesus. Sa pagpaambit sa uban sa gugma ug mensahe ni Hesus, nagaapil ang mga nagtuo sa Iyahang misyon nga mangita ug luwas sa mga nawala. Sa katapusan, ang Kristiyanong kinabuhi dili lamang mahitungod sa pagsunod sa mga lagda ug doktrina. Mahitungod pud kini sa pag-ugmad ug personal na relasyon kay hesus ug pagpaambit ana nga relasyon sa uban. Sa paghimo ani, mas masabtan nato ang pagbuot sa Ginoo para sa atoang mga kinabuhi ug mahimo nato ang atong misyon isip mga saksi sa Ebanghelyo. 

Ang homliya ni Cantalamessa usa ka maayo nga pagpahinumdom sa mga kinahanglan nga elemento sa panginabuhing Kristiyano: personal nga relasyon kay Hesu Kristo ug paghibalo. Adunay kritikal nga papel ang mga layko sa pagpaambit sa Ebanghelyo ug pagtabang sa uban nga makapalambo sa personal nga relasyon kay Hesus. Sa pag-ampo kanunay ug pagpamalandong, pagpangita ug pagpalalom sa atoang kahibalo sa pulong sa Ginoo, ug pagpaambit sa uban sa atoang personal na mga kaagi kay Kristo, mas masabtan nato ang pagbuot sa Ginoo sa atoang kinabuhi ug mahimo ang atoang misyon isip mga saksi sa Ebanghelyo. 


Visit this link to access the original English version of this article.

Translated from English by Dinah Faye Balleco.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: